Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Cieszymy się, mogąc gościć użytkownika na naszej stronie internetowej. W dalszej części informujemy o tym, jakie dane osobowe zbieramy i co dzieje się z tymi danymi podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Informujemy również o prawach użytkownika, które wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

 1. Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest

  Treuhandpartner GmbH
  Steuerberatungsgesellschaft
  Gaisburgstraße 21
  70182 Stuttgart
  Tel: +49 711 22 479 - 0
 2. Inspektor danych osobowych
  Naszym inspektorem ochrony danych jest:

  firma Columbus Consulting
  Dr. Inge Rötlich
  Mahdentalstr. 82
  71065 Sindelfingen
  Tel.: 07031/418090
  Faks: 07031/4180970
  E-Mail:

 3. Ogólne informacje w zakresie przetwarzania danych
  1. Zakres przetwarzania danych osobowych
   Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępnienie funkcjonalnej strony internetowej oraz dostarczenia naszych treści i usług.
  2. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
   Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z komputera odwiedzającego. Zbiera się przy tym następujące dane:
   Informacje o typie przeglądarki
   Informacje o używanej wersji typu przeglądarki
   System operacyjny użytkownika
   Data i godzina dostępu
  3. Pliki dziennika
   Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Podstawą prawną przetwarzania danych są z jednej strony nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w obszarze analizy naszej strony internetowej i w zakresie korzystania z niej lub wynikające z przepisów prawnych zezwolenie na przechowywanie danych w ramach nawiązania stosunku umownego zgodnie z art. 6 lit. b RODO.
  4. Szyfrowanie 
   Niniejsza strona internetowa wykorzystuje do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas od operatorów stron, szyfrowanie SSL. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://”na „na https://” i zawiera symbol kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie jest włączone, dane, które użytkownik wysyła do nas, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
 4. Pliki cookie
  1. Zastosowanie plików cookie
   Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w ramach naszego uzasadnionego interesu, którym jest technicznie nienaganna oferta online i jej optymalizacja, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dzięki czemu nasza oferta może być wykorzystywana lepiej, efektywniej i bezpieczniej.
  2. Jakie pliki cookie są stosowane?
   Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze. Mogą to być tak zwane pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Ale istnieją też pliki cookie, które są trwale przechowywane na komputerze, chyba że użytkownik sam je usunie. Dzięki nim możemy rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas jego kolejnych odwiedzin naszej strony i składać mu odpowiednio dostosowane oferty. Użytkownik może uniemożliwić za pomocą ustawień przeglądarki przechowywanie plików cookie w ogóle lub podczas odwiedzania określonych witryn. Jednak może nie być wówczas możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
  3. Do jakiego celu potrzebujemy plików cookie?
   Używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej.
 5. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail
  1. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail
   Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania. Danych tych nie przekazuje się podmiotom trzecim.
  2. Podanie jakich danych jest wymagane / jakie dane są przechowywane?
   Zapisywane są następujące dane z maski wprowadzania danych:

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Treść zapytania

  3. Inne przechowywane dane:
   W chwili wysyłki nasz system przechowuje również następujące dane:

   Adres IP użytkownika
   Data i godzina nawiązania kontaktu
   Typ wyszukiwarki
   System operacyjny

   Ewentualnie można skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane przez email.
  4. W jakim celu przechowuje się dane?
   Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której użytkownik udziela, wypełniając maskę wprowadzania danych. Można odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu wycofania zgody.
  5. Jak długo przechowuje się dane? Wycofanie zgody
   Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, wycofa zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (na przykład po rozpatrzeniu zgłoszenia użytkownika). Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
 6. Wtyczki i narzędzia
  1. Google Maps
   Wykorzystujemy usługę Google Maps map za pośrednictwem API.  
   Jeśli Państwa miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli nie posiadacie Państwo miejsca stałego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, usługę tę świadczy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
   Informacje na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
   W razie przekazania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, firma Google przesłała je do systemu ochrony prywatności UE-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list.
   Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.
   Korzystanie z Google Maps odbywa się w celu atrakcyjnego prezentowania naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jest on osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO. W związku z powyższym użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)
   Użytkownik może zażądać informacji o posiadanych przez nas danych osobowych w dowolnej chwili i bezpłatnie. W tym celu, aby zapobiec nadużyciom, wymagana jest identyfikacja jego osoby.
  2. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
   W każdej chwili użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełniania przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
   Użytkownik ma prawo do usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez nas. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy cel przetwarzania wygasł, została cofnięta niezbędna zgoda i nie istnieją inne podstawy prawne lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas bezzwłocznie usuniemy dane osobowe użytkownika w ramach obowiązującego prawa.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
   Można zwrócić się o ograniczenie przetwarzania własnych danych.
   Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny W Unii lub w państwie członkowskim.
   Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało dokonane zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie powiadomiony przez administratora przed zastosowaniem ograniczenia.
  5. Prawo do powiadomienia (art. 19 RODO)
   Jeśli użytkownik dochodził praw do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że
   okazuje się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.
   Użytkownikowi przysługuje prawo wobec administratora do uzyskania informacji, kim są wskazani odbiorcy.
  6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
   Użytkownik może zażądać od nas przesłania danych przechowywanych na jego temat w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
   Użytkownik ma w każdej chwili prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
   Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania do celów takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile wiąże się ono z takim marketingiem bezpośrednim.
   Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.
  8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
   Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Może on powoływać się na to prawo przed organem nadzorczym w państwie członkowskim miejsca pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Badenii-Wirtembergii właściwym organem nadzorczym jest:
   Krajowy Inspektor ds. Ochrony Danych
   i Wolności Informacji w Badenii-Wirtembergii
   Königstraße 10a
   70173 Stuttgart
   Tel.: 0711/61 55 41 – 0
   E-Mail:
   Organ nadzorczy, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o stanie i wynikach skargi, w tym o możliwości zastosowania sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO
 8. Zmiana Oświadczenia o ochronie danych osobowych
  Jeśli zmiana Oświadczenia o ochronie danych osobowych jest wymagana z
  przyczyn prawnych lub faktycznych, odpowiednio zaktualizujemy tę stronę. Nie
  wprowadzi się przy tym żadnych zmian w zakresie zgód udzielonych przez
  użytkownika.

© 2021 by Treuhandpartner GmbH