Wyłączenie odpowiedzialności i ochrona danych

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności za treść
Treści tej strony internetowej zostały przygotowane z możliwie największą starannością. Oferent strony nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych tu treści. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Teksty z podanym nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, nie zawsze jest to opinia operatora strony. Przez samo korzystanie ze strony internetowej operatora nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między użytkownikiem i operatorem.

Zgodnie z § 7 ust.1 TMG (Ustawy o mediach telekomunikacyjnych), jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za treść strony zgodnie z przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji przekazywanych nam przez osoby trzecie informacji oraz sprawdzania czy są one zgodne z prawem. Nie dotyczy to obowiązku usuwania czy blokowania informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Takie postępowanie jest możliwe dopiero po stwierdzeniu zaistniałej nieprawidłowości. W razie stwierdzenia przypadków złamania prawa, przedmiotowe treści zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 2 Odpowiedzialność za linki zewnętrzne
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść, których nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy odpowiedzi za treść stron zewnętrznych. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze oferent treści lub administrator strony. Treści linków zewnętrznych zostały sprawdzone pod kontem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczenia linków. W chwili umieszczania linków stron zewnętrznych nie stwierdzono naruszenia prawa. Stała kontrola połączonych stron pod kątem ich treści nie jest jednak możliwa, o ile nie ma podstaw do podejrzenia, że nastąpiło naruszenie prawa. W przypadku ujawienia naruszenia prawa tego rodzaju linki zostaną przez nas natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie
Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu oraz prawom pokrewnym. Wykorzystywanie niezgodne z niemieckim prawem autorskim prawom pokrewnym wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub posiadacza takich praw. Dotyczy to w szczególności zapisywania, powielania, przetwarzania, rozprowadzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub za pomocą innych mediów i systemów elektronicznych oraz każdego rodzaju wykorzystywania danych wykraczającego poza granice prawa autorskiego. Treści i prawa osób trzecich zostały, jako takie oznaczone. Powielanie i przekazywanie bez zezwolenia poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i karalne. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony dozwolone jest tylko do celów prywatnych, nie komercyjnych.

Prawo autorskie dla opublikowanych i stworzonych samodzielnie przez autora obiektów  pozostaje wyłącznie u autora strony. Każde powielanie, rozpowszechnianie, zapisywanie, przekazywanie, przesyłanie i odtwarzanie treści bez pisemnej zgody jest wyraźnie zabronione.

Jeśli mimo to zauważyliby Państwo jakieś naruszenie prawa autorskiego, prosimy o wskazanie. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa autorskiego treści tego rodzaju zostaną przez nas natychmiast usunięte. Wszystkie osoby wymienione lub zaprezentowane na tej stronie nie zgadzają się na wykorzystywanie ich danych ani przekazywanie ich w celach komercyjnych (por. § 28 BDSG).

§ 4 Szczególne wykorzystanie danych
Wszelkie informacje udostępnione do pobrania np. arkusze danych można bez ograniczeń wykorzystywać a także pobierać. Rozpowszechnianie informacji do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody jest niedozwolone. Wyszukiwane treści, w szczególności informacje lub arkusze danych mogą obejmować marki, patenty, informacje chronione, technologie, produkty, procesy lub inne prawa chroniące marki firmowe i/lub osoby trzecie lub do nich się odwoływać.

Jeśli szczególne warunki wykorzystywania danych odbiegają od powyższych ustępów, to w odpowiednich miejscach wyraźnie zwrócono na to uwagę. W takim przypadku dla każdego pojedynczego wykorzystania obowiązują odrębne warunki wykorzystania danych.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych
Ochrona Państwa danych osobistych jest dla nas ważna. Znajdą tu Państwo informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Dane osobowe, przekazywane nam przez Państwa przy okazji wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami prawa oraz niemiecką ustawą o ochronie danych.

Wykorzystywanie danych kontaktowych z naszej stopki redakcyjnej do celów komercyjnych jest wyraźnie niepożądane, chyba, że uprzednio udzieliliśmy na to pisemnej zgody lub nawiązany już został kontakt handlowy. Oferent oraz wszystkie osoby wymienione na tej stronie nie zgadzają się na wykorzystywanie ich danych ani przekazywanie ich w celach komercyjnych.

Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niepożądanych przesyłek reklamowych, np. spamu.

Dane osobowe
Korzystanie ze strony jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na stronie internetowej pobierane są takie dane (np. nazwisko, adres lub adres mailowy) to ma to miejsce z zachowaniem zasady dobrowolności, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, opracowywać Państwa zlecenia lub aby umożliwić Państwu dostęp do specjalnych informacji lub ofert. Państwa dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko, jeśli jest to konieczne do tych celów.

Wszelkie dane osobowe zapisywane są na tak długo, jak długo jest to konieczne do wyżej wymienionego celu (tj. opracowanie Państwa zapytania lub wykonania umowy). Przy tym uwzględniamy przewidziane w prawie podatkowym i handlowym terminy przechowywania danych. W niektórych przypadkach możemy na wniosek właściwych organów udzielić informacji na temat tych danych (spis danych), jeśli będą niezbędne do celów egzekwowania prawa, zapobiegania zagrożenia, do wypełniania ustawowych obowiązków lub do egzekwowania prawa własności intelektualnej.

Bez Państwa zgody nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Państwa dane zostaną ujawione przez nas tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Nasi pracownicy oraz zatrudnieni przez nas usługodawcy zobowiązani zostali przez nas do zachowywania poufności oraz tajności danych zgodnie z § 5 BDSG.

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informacje na temat zgromadzonych u nas Państwa danych. Chcemy wyraźnie podkreślić, iż transmisja danych w Internecie posiada luki w zabezpieczeniach i nie można jej całkowicie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Chcemy wyraźnie podkreślić, iż transmisja danych w Internecie posiada luki w zabezpieczeniach i nie można jej całkowicie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail
Jeśli wysyłają Państwo do nas e-mail, to wiadomość oraz Państwa adres e-mail posłuży nam wyłącznie do korespondencji z Państwem. Jeśli otrzymamy od Państwa wiadomość e-mail, to wychodzimy z założenia, iż uprawnieni jesteśmy do odpowiedzi na ten adres. Jeśli się Państwo na to nie zgadzają, to prosimy wyraźnie określić inny sposób komunikacji.

© 2018 by Treuhandpartner GmbH

Dojazd